Informacje o stosowaniu plików cookies

Co to jest plik cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Jak korzystamy z plików cookies?

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to wyłącznie cookies niezbędne do jej należytego funkcjonowania. Z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika. Cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

W zakresie, w jakim cookies stanowią dane osobowe:

 1. Administrator danych osobowych

Jako AZB Sp. z o.o. jesteśmy w świetle przepisów  administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować korespondencyjnie w następujący sposób

listownie na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
przez e-mail: biuro@azb-cuw.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw: iod@azb-cuw.pl

 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach:

 1. świadczenia usługi wykonania prezentacji strony internetowej podstawa prawna
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń;
 2. celu marketingowym oraz obsługi prawnej, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, okres przetwarzania - okres przedawnienia roszczeń.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Państwa dane udostępniamy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie obsługi informatycznej, pomocy prawnej.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa i tylko w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 1. Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać  od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 1. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku  po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Sposób wykonania Państwa praw

Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach 6-7, możecie skierować do nas Państwo korespondencję:

na piśmie na adres:  ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
lub
pocztą elektroniczną na adres: iod@azb-cuw.pl  ,  biuro@azb-cuw.pl

Przy realizacji Państwa uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

 1. Skarga

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W żadnym z procesów przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Państwu mamy.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach określonych w pkt. 3 jest warunkiem korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.  Jeśli nie podacie Państwo danych, korzystanie z naszej strony nie będzie możliwe.