Kontrahent

INFORMACJE O PRZETWARZANIU PRZEZ AZB SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA  (DOSTAWCA, KLIENT)
 

 1. Administrator danych osobowych

Jako AZB Sp. z o.o. jesteśmy w świetle przepisów  administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować korespondencyjnie w następujący sposób
listownie na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
przez e-mail: biuro@azb-cuw.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw: iod@azb-cuw.pl

 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO, okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń;
 2. wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
  o podatkach, rachunkowości, sprawozdawczości, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, okres przetwarzania – okres, przez jaki przepisy nakazują nam przechowywanie danych lub okres przedawnienia roszczeń,
 3. obsługi prawnej, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, okres przetwarzania - okres przedawnienia roszczeń;
 4. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniach i na terenach Spółki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania – okres przedawnienia roszczeń.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Państwa dane udostępniamy:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentów, pomocy prawnej, w tym doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego,
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:  udziałowcom Spółki, , biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa i tylko w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 1. Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać  od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

 1. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku  po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Sposób wykonania Państwa praw

Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach 6-7, możecie skierować do nas Państwo korespondencję:

na piśmie na adres:  ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
lub
pocztą elektroniczną na adres:  iod@azb-cuw.pl , biuro@azb-cuw.pl

Przy realizacji Państwa uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

 1. Skarga

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W żadnym z procesów przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Państwu mamy.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach określonych w pkt. 3 jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy.  Jeśli nie podacie Państwo danych, nie zawrzemy z Wami umowy.

 1. Kategorie Państwa danych, których nie otrzymaliśmy od Państwa (a które będziemy przetwarzać) oraz informacja skąd pochodzą te dane.

Będziemy przetwarzać dane związane z realizacją zawartej z Państwem umowy (np. wypłacone kwoty  wynagrodzenia, dane związane z faktycznym wykonaniem usług/przedmiotem sprzedaży) – dane pozyskujemy z własnych działań/obserwacji,

Kandydat do pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY PRZEZ AZB SP. Z O.O.

 1. Administrator

Jako AZB Sp. z o.o. jesteśmy w świetle przepisów  administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
przez e-mail: biuro@azb-cuw.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw przez e-mail: iod@azb-cuw.pl

 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane wykorzystujemy w celach:

 1. prowadzenia rekrutacji - na podstawie Państwa zgody; podstawa prawna: art. 6
  ust. 1 lit. a RODO; okres przetwarzania: przez 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu cofnięcia zgody,
 2. wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dotyczy tylko kandydatów- cudzoziemców);  podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania – okres, przez jaki przepisy nakazują nam przechowywanie danych lub okres przedawnienia roszczeń,
 3. obsługi prawnej, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania - okres przedawnienia roszczeń.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Państwa dane udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie obsługi informatycznej, pomocy prawnej, pośrednictwa w poszukiwaniu i zatrudnieniu pracowników.
 2. Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać  od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody.

 

 1. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku  po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo cofnięcia zgody

W każdej chwili  macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. Sposób wykonania Państwa praw

W celu realizacji praw, o których mowa w punktach 6-8, możecie skierować do nas Państwo korespondencję
na piśmie - na adres:  ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
lub
pocztą elektroniczną - na adres: iod@azb-cuw.pl

Przy realizacji Państwa uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, iż składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

 1. Skarga

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W żadnym z procesów przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Państwu mamy.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak:

 • w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy – niezbędne do udziału w rekrutacji,
 • w zakresie określonym w pkt. 3 lit. b (dotyczącym tylko kandydatów – cudzoziemców) niezbędne do uzyskania pozwolenia na pracę i zawarcia umowy o pracę.

Pracownik

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PRZEZ AZB SP. Z O.O.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – AZB Sp. z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
przez e-mail: biuro@azb-cuw.pl
 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw przez e-mail: iod@azb-cuw.pl

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz  podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia z Tobą i wykonania umowy o pracę;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 1. zawarcia z Tobą i wykonania umów związanych z umową o pracę, w tym  dotyczących powierzenia mienia pracodawcy;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 1. wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu pracy, w szczególności przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy (w tym: zapewnienia urlopów, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, terminowego i prawidłowego naliczania i wypłacania wynagrodzenia, prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych);

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; przy czym w zakresie wykorzystania: numeru konta bankowego,  prywatnego numeru telefonu, prywatnego adresu mailowego wykorzystujemy je tylko, jeśli je dobrowolnie podasz i wyrazisz  zgodę na przetwarzanie - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 1.  wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, wypadkach przy pracy, funduszu socjalnym, podatkach, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony, sprawozdawczości;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,

 1. zarządzania personelem i podnoszenie jego kwalifikacji (m.in. poprzez organizowanie  szkoleń,  dokonywanie oceny umiejętności pracowników i oceny pracy), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. obsługi prawnej, w tym ustalenia, obrony i  dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie            uzasadnionym interesem; 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. realizacji rozliczania płatności za dodatkowe świadczenia oraz reklamacji w ramach programów dla pracowników, w tym sportowych, opieki medycznej, ubezpieczeń itp. (tylko jeśli wyrazisz zgodę na udział w takim programie) , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniach i na terenie Spółki, w tym bezpieczeństwa informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w szczególności poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, budynku biura Spółki;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. monitorowania Twojej aktywność w sieci teleinformatycznej Spółki ( urządzenia, sieć, służbowa poczta elektroniczna), zgodnie z postanowieniami Polityki bezpieczeństwa  AZB Sp. z o.o. oraz obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, polegającym na:

 - zapewnieniu  takiej organizacji pracy, która umożliwia pełne wykorzystanie czasu pracy,

-zapewnieniu właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,

-zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej,

 -zapewnienie ciągłości w wykonywaniu przez Spółkę usług w przypadku ustania zatrudnienia pracownika;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. prowadzenia bazy danych pracowników, do której dostęp mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Spółki oraz pracownicy/współpracownicy Klientów Spółki (INTRANET), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na umożliwieniu pracownikom/współpracownikom Spółki łatwego i szybkiego kontaktu z innymi pracownikami/współpracownikami Spółki oraz pracownikami/współpracownikami Klientów;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Twój wizerunek:

Możemy także przetwarzać Twój wizerunek. Będzie dotyczyło to sytuacji, w której przygotujemy dla Ciebie indywidualny identyfikator służbowy ze zdjęciem lub kiedy umożliwimy Ci umieszczenie zdjęcia na Twoim koncie  w  INTRANECIE Spółki. Podstawą przetwarzania przez nas Twojego wizerunku jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (identyfikator) oraz ułatwieniu komunikacji wewnętrznej (Intranet). Przekazanie nam zdjęcia jest dobrowolne. Jeśli tego nie zrobisz – nie będzie to miało dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Twój wizerunek w innych celach niż te wskazane powyżej – zapytamy Cię o odrębną zgodę.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania umowy o pracę, którą z nami zawarłeś, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy o pracę roszczenia pracownicze lub cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).

Twoje dane osobowe zawarte w aktach osobowych oraz na listach płac lub kartach wynagrodzeń będziemy przechowywać przez okres 50 lat od zakończenia przez Ciebie pracy u nas (dokumentacja osobowa) lub od czasu wytworzenia listy płac lub kart wynagrodzeń.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Twoje  dane osobowe udostępniamy:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentów, pomocy prawnej, w tym doradztwa podatkowego,
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:  udziałowcom Spółki, spółkom z grupy kapitałowej (tylko Twoje imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe), biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe, podmiotom prowadzącym programy świadczeń dla pracowników i współpracowników (tylko jeśli wyrazisz zgodę na udział w takim programie), naszym kontrahentom (dostawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków wynikających z umowy o pracę (tylko Twoje imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe).

Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa i tylko w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 1. Przekazywanie Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące  uprawnienia

 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. prawo ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia masz prawo otrzymać  od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub zgody.

Możesz przesłać te dane innemu   administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 1. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku  po rozpatrzeniu  wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Twoich praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo cofnięcia zgody

W każdej chwili  masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. Sposób wykonania  praw

Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach 7-9, możesz skierować do nas korespondencję:
na piśmie na adres:  ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
lub
pocztą elektroniczną na adres: iod@azb-cuw.pl, biuro@azb-cuw.pl

Przy realizacji Twoich uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do Twojej identyfikacji  (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

 1. Skarga

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W żadnym z procesów przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie mamy.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów określonych w pkt. 3 lit. a-f oraz 3 lit. h-j. 

Podanie danych w celach określonych w pkt 3 lit. g oraz lit. b w zakresie: rachunku bankowego, prywatnego numeru telefonu, prywatnego adresu e-mail  oraz lit. h i lit. j w zakresie zdjęcia jest dobrowolne i nie jest warunkiem zawarcia umowy.

 1. Kategorie Twoich danych, których nie otrzymaliśmy od Ciebie (a które będziemy przetwarzać) oraz informacja skąd pochodzą te dane

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. dane związane z realizacją umowy o pracę (np. kwoty wynagrodzenia planowane i wypłacone, przydzielony Państwu przez Spółkę numer telefonu i adres e-mail) – dane pozyskujemy z własnych działań/obserwacji,
 2. dane dotyczące zapisów kontroli dostępu do pomieszczeń, budynku Spółki - dane pochodzą z urządzeń realizujących kontrolę dostępu,
 3. dane dotyczące monitoringu  aktywności pracowników w sieci teleinformatycznej Spółki – dane pochodzą z aplikacji prowadzących taki monitoring.

Współpracownik

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓŁRACOWNIKA PRZEZ AZB SP. Z O.O.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – AZB Sp. z o.o. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,
przez e-mail: biuro@azb-cuw.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i ochrony swoich praw przez e-mail: iod@azb-cuw.pl

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz  podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia z Tobą i wykonania umowy o współpracę;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 1. zawarcia z Tobą i wykonania umów związanych z umową o współpracę, w tym  dotyczących powierzenia mienia;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 1. wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu pracy ( w zakresie odnoszącym się do współpracowników), w tym: zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2.  wypełniania naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym,  podatkach, rachunkowości, sprawozdawczości;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. obsługi prawnej, w tym ustalenia, obrony i  dochodzenia roszczeń, co jest naszym prawnie            uzasadnionym interesem; 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. realizacji rozliczania płatności za dodatkowe świadczenia oraz reklamacji w ramach programów dla pracowników/współpracowników, w tym sportowych, opieki medycznej, ubezpieczeń itp. (tylko jeśli wyrazisz zgodę na udział w takim programie) , co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem; podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniach i na terenie Spółki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w szczególności poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, budynku biura Spółki;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. monitorowania Twojej aktywność w sieci teleinformatycznej Spółki (urządzenia, sieć, służbowa poczta elektroniczna), zgodnie z postanowieniami Polityki bezpieczeństwa  AZB Sp. z o.o. co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, polegającym na zapewnieniu właściwego użytkowania udostępnionych współpracownikom urządzeń i sieci teleinformatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej;

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. prowadzenia bazy danych pracowników/współpracowników, do której dostęp mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Spółki oraz pracownicy/współpracownicy Klientów Spółki (INTRANET), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na umożliwieniu pracownikom/współpracownikom Spółki łatwego i szybkiego kontaktu z innymi pracownikami/współpracownikami Spółki oraz pracownikami/współpracownikami Klientów;

Twój wizerunek:

Możemy także przetwarzać Twój wizerunek. Będzie dotyczyło to sytuacji, w której przygotujemy dla Ciebie indywidualny identyfikator służbowy ze zdjęciem lub kiedy umożliwimy Ci umieszczenie zdjęcia na Twoim koncie  w  INTRANECIE Spółki. Podstawą przetwarzania przez nas Twojego wizerunku są nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa (identyfikator) oraz ułatwieniu komunikacji wewnętrznej (Intranet). Przekazanie nam zdjęcia jest dobrowolne. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Twój wizerunek w innych celach niż te wskazane powyżej – zapytamy Cię o odrębną zgodę.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania umowy o współpracę, którą z nami zawarłeś, a także przez jaki przepisy nakazują nam przechowywanie danych lub okres przedawnienia roszczeń

 1. Twoje  dane osobowe udostępniamy:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi w zakresie obsługi informatycznej, archiwizacji dokumentów, pomocy prawnej, w tym doradztwa podatkowego,
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:  udziałowcom Spółki, spółkom z grupy kapitałowej (tylko Twoje imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe), biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe, podmiotom prowadzącym programy świadczeń dla pracowników/współpracowników (tylko jeśli wyrazisz zgodę na udział w takim programie), naszym kontrahentom (dostawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków wynikających z umowy o współpracę (tylko Twoje imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe).

Ponadto Twoje dane mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa i tylko w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 1. Przekazywanie Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Przysługujące  uprawnienia

 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych to:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 3. prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. prawo ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia masz prawo otrzymać  od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub zgody.

Możesz przesłać te dane innemu   administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 1. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku  po rozpatrzeniu  wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Twoich praw i wolności,
  lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo cofnięcia zgody

W każdej chwili  masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. Sposób wykonania  praw

Aby skorzystać z praw, o których mowa w punktach 7-9, możesz skierować do nas korespondencję:

na piśmie na adres:  ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
lub
pocztą elektroniczną na adres: iod@azb-cuw.pl , biuro@azb-cuw.pl

Przy realizacji Twoich uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do Twojej identyfikacji  (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

 1. Skarga

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W żadnym z procesów przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie mamy.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach określonych w pkt 3 lit a-e oraz g-i jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy o współpracę. Podanie danych w celach określonych w pkt 3 lit f oraz w pkt 3 lit g , i  w zakresie zdjęcia jest dobrowolne.

 1. Kategorie Twoich danych, których nie otrzymaliśmy od Ciebie (a które będziemy przetwarzać) oraz informacja skąd pochodzą te dane

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. dane związane z realizacją umowy o współpracę (np. kwoty wynagrodzenia planowane i wypłacone, przydzielony Ci przez Spółkę numer telefonu i adres e-mail) – dane pozyskujemy z własnych działań/obserwacji,
 2. dane dotyczące zapisów kontroli dostępu do pomieszczeń, budynku Spółki - dane pochodzą z urządzeń realizujących kontrolę dostępu,
 3. dane dotyczące monitoringu  aktywności współpracowników w sieci teleinformatycznej Spółki – dane pochodzą z aplikacji prowadzących taki monitoring.